Bài tập 2 lãi đơn, lãi kép

23/06/2009 Leave a Comment

Cho số tiền lãi và tổng số tiền thu được khi đáo hạn của các nhóm đầu tư sau biết: i = 15% năm

Số tiền

Thời hạn đầu tư

Loại L/S áp dụng

100 tr

120 tr

180 tr

18/2/0 – 27/10/09

1/1/08 – 1/1/2020

2/3/08 – 2/9/2010

Lãi đơn

Lãi kép

Ghép lãi theo quý

1 nhận xét »

 • Nặc danh said:  

  a> số ngày đầu tư: n = 27/10/09 - 18/2/09 = 251 (ngày)
  lãi suất tính theo ngày: 15%/360 = 0.0417%
  Số tiền lãi thu được sau 251 ngày: i = 100*0.0417%*251 = 10.467
  Tổng số tiền thu được khi đáo hạn.
  Fv = (1 + 0.0417%*251)*100 = 110.467
  b>Số năm đầu tư: n = 2020 - 2008 = 12 (năm)
  Tổng số tiền thu được khi đáo hạn
  Fv = 120*(1+15%)^12 = 624.03
  Số tiền lãi thu được sau 20 năm
  i = 624.03-120 = 504.03 (triệu)
  c> số quý đầu tư là n = 10 (quý)
  lãi suất tính theo quý
  i = (1 + 15%)^(1/4)-1 = 3.556%
  Tổng số tiền thu được sau 10 quý
  Fv = 180*(1 + 3.556%)^10 = 255.2849 (triệu)
  tiền lãi thu được
  i = 255.2849-180 = 75.2849 (triệu)

 • Leave your response!